موسسه فرهنگی آموزشی هفت آسمان پرسش Haft Aseman Porsesh Institute

اردوها

پارک سعدی پایه دوم - 95/7/12

کتابخانه صائب پایه دوم تثبیت درس فارسی (کتابخانه کلاس ما ) 95/7/19

موزه هنرهای معاصر پایه پنجم و ششم با هدف دیدن آثار نقاشی -  95/7/25

محله نزدیک مدرسه پایه چهارم درس مطالعات اجتماعی

مزرعه ای در محله ناژوان  - پایه ششم آشنایی با شغل کشاورزی 95/8/13

شرکت تخم مرغ سیمرغ پایه دوم درس علوم (شناخت حیوانات ) 95/8/4

مدرسه نابینایان پایه اول - درک اهمیت حس بینایی ( درس علوم ) 95/8/18

پارک سعدی پایه اول - شناخت گوناگونی برگها (درس علوم ) 95/8/22

موزه تاریخ طبیعی پایه پنجم فسیل ها (درس علوم ) 95/9/4

خانه سالمندان پایه سوم  با هدف قدردانی از مادربزرگها و پدربزرگها (درس اجتماعی ) 95/9/22

پارک سعدی پایه اول با هدف مشاهده ی گوناگونی گیاهان (درس علوم) 95/10/13

موزه هنرهای معاصر تعدادی از دانش آموزان علاقمند به هنر و با استعداد ویژه  در تمامی پایه ها 95/10/13

هایپرمارکت می پایه سوم درس مطالعات اجتماعی (نیازهای ضروری خانواده ) 95/10/14